PIADS

Contributory Jurors

Contributory Jurors

   
Ar. Sunil Degwekar
Ar. Vivek Gupta
Ar. Prashant Sutaria
Ar. Amarja Nimbalkar
Prof. Shivaji Patil
Prof. Dr. Smita Khan
Ar. Ravi Gadre
Ar. Anuradha Kapadia
Ar. Sanjay Patil
Ar. Vijay Uppal
Ar. Niladwuti Chattopadhyay
Ar. Abir Bandopadhyay
Ar. Jaideep Bhagat
Prof. Pankaj Bahadure